STADGAR

för

Osbyholms Byförening

antagna vid årsmötet 2006-03-10.

1. Föreningens namn och verksamhetsområde.

Föreningens namn är Osbyholms Byförening och har som verksamhetsområde Osbyholm med omnejd.

2. Ändamål

Föreningen, som är politiskt och religiöst oberoende, skall verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna samt värna om bygdens tradition och dess framtida utveckling. Föreningen ska vara en ideell förening, utan ekonomisk vinning.

3. Medlemskap

Medlemskap erhålls så snart årsmötets fastställda årsavgift erlagts. Erlagd medlemsavgift ger rösträtt på föreningsmöten. Röstning genom fullmakt får ej ske.

4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, och eventuella underlydande sektioner, som har rapporteringsskyldighet till styrelsen. Styrelsen består av ordförande och sex (6) ledamöter samt fyra (4) suppleanter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen bestämmer själv konstituering. Ordförande väljs på två (2) år, övriga ledamöter väljs på två (2) år med ordförandes eller kassörs jämte hälftens avgång det ena året och resterande året därpå. Styrelsemöte äger rum en (1) gång/månad, med undantag av juli månad. Utdrag av styrelseprotokoll kommer att finnas tillgängligt för allmänheten.

5. Valberedningen

Valberedningen utgörs av tre (3) personer och väljs på årsmötet för tre (3) år rullande. Den person som sitter sitt tredje (3:e) år är sammankallande.

6. Revisorer

Två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter väljs av årsmötet på ett (1) år vardera.

7. Årsmötet

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före mötet, samt vidextra möte minst åtta (8) dagar före mötet. Sättet för kallelse bestäms av årsmötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 5. Godkänna kallelsen till årsmötet
 6. Godkänna dagordningen till årsmötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redovisning och revisorernas årsberättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt årsavgift
 11. Val av ordförande / kassör för två (2) år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter på två (2) år
 13. Val av revisorer och suppleanter på ett (1) år
 14. Val av valberedning, tre (3) personer
 15. Val av nöjeskommitté
 16. Beslut om kallelse till årsmöte samt årsavgift
 17. Motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Mötet avslutas

8 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaper skall vara lämnade till revisorerna senast 31/1.

9. Motioner

Motioner (skriftliga) ska vara inkomna senast fjorton (14) dagar före ordinarie styrelsemöte och innan årsmöte senast den 31/1.

10. Ändring av stadgar och föreningens upplösning

Eventuella ändringar av stadgar samt beslut om föreningens upplösning fattas vid två (2) stormöte, därav minst ett (1) årsmöte, med minst 2/3 majoritet.

11 Föreningstecknare

Föreningen tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans. Kassören har fullmakt att handha post- och banktillgodohavanden.

..//..